• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
          
İZMİR AFET DERNEĞİ
ACİL DURUM REHBERİ
Acil Servis112
Alo Doktor113
Zehir Danışma114
Alo Yangın177
İtfaiye110
Polis İmdat155
Zabıta153
Jandarma156
Sahil Güvenlik158
Uyuşturucu Bilgi171
Elektrik Arıza186
Su Arıza185
Doğalgaz Arıza187
Sağlık Danışma184
Kızılay168
Cenaze İşleri188

Tüzüğümüz

İZMİR AFET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (2017)

  

I-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

 MADDE 1 – Derneğin Adı:

İZMİR AFET DERNEĞİ’DİR. Kısa adı İZAD’ dır

 MADDE 2 – Derneğin Merkezi: Derneğin merkezi İzmir İlindedir

 

II-DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

 MADDE 3 – Derneğin Amacı:

İzmir İlinde meydana gelebilecek doğal afet, büyük yangın, teknolojik kazalar ile kara, hava, deniz kazalarında can ve mal kaybını en aza indirecek kurtarma ve acil yardım tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına yönelik her türlü çalışmada bulunmak, teknik gelişmeler doğrultusunda gerekli maddi kaynak, alet, ekipman ve personel temin etmek ve eğitmek.

Dernek siyasetle uğraşmaz.

 

MADDE 4-Derneğin Faaliyet Alanı ,Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 

                  Derneğin Faaliyet Alanı:

                      Dernek her türlü afetlerle ilgili olarak, İzmir İli başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında sosyal ve teknik faaliyetler yürütür.

 

                  Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri:

            a) İnsanları afetlere karşı bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla, koruyucu önlemler konularında eğitim çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Bu amaçla afiş, broşür, bülten, kitap ve dergi çıkarmak. Eğitim filmleri hazırlatmak, konferans, seminer, bilimsel sempozyumlar düzenlemek.

b) Radyo ve TV kanalı kurarak halkı aydınlatıcı yayınlar yapmak.

c) İzmir içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel kamu – özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bu gibi etkinlikleri desteklemek.

d) İnsanların afetler ve kazalar karşısında hayatta kalmalarını sağlayıcı her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, acil yardım ve Arama- Kurtarma faaliyetlerine katılabilecek gönüllü kişileri belirlemek, gerekirse profesyonel ekip oluşturmak, bu ekiplerin ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanı temin etmek.

e) Gönüllü ve profesyonel ekiplerin eğitimleri için; ilgili tüm resmi ve özel birimlerin de katılabilecekleri kurslar açmak, tatbikatlar düzenlemek ayrıca yurt içi ve yurt dışında organize edilecek diğer eğitim ve tatbikatlar da ekiplerin bilgi- görgü ve deneyimlerini arttırmak amacı ile katılımlarını sağlamak.

f) 5253 sayılı yasanın 5.maddesine göre engel kurul kararı ile Yönetim Kuruluna yetki verildikten sonra Birleşmiş Milletler bünyesindeki “Office for Coordination of Humanitarian Affarias”(OCHA), “United Nations Disaster Assessment And Coordination”(UNDAC),Internatıonal Search And Rescue Advisory Group”(INSARAG) ve “Field Coordination Support Unit”(FCSU), “On-Site Operations Coordination Centre” (OSOCC) ile “Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator”(UNDRO) olmak üzere derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yurt dışındaki diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Afet ve benzeri durumlarda acil haberleşme için gerekli düzenleme, eğitim ve iş bölümünü sağlamak, ayrıca “TRAC” (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) ve benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla gerekli haberleşme üniteleri kurmak.

 

                h) Gerek afetlere dayanıklı binaların projelendirilmesinde ve uygulanmasında, gerekse mevcut yapıların olası afetlere karşı dayanıklılık derecesinin tespitinde, bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde gözetim ve denetimi yapan ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Belediyelerle koordinasyon kurarak binaların incelenmesi,takviye projelerinin yaptırılması, depreme dayanıklı bina ve projelerinin üretilerek kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

j) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile koordine edilerek binaların depreme dayanıklılık direncini ölçmek amacıyla laboratuar kurulmasına yardımcı olmak, konu ile ilgili iktisadi teşekküller kurmak.

k) Amacını gerçekleştirmek için her türlü personeli ücretli veya ücretsiz istihdam etmek.

             l) Arama kurtarma köpekleri temini, yetiştirilmesi ve eğitilmesi konularında faaliyetlerde bulunmak.

m) Dernek bünyesinde eğitim merkezleri, kütüphaneler, dinleme ve toplantı salonları açmak.

n) Derneğin ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, amaçları gerçekleştirmek için gerekli ekipman ve malzemeyi yurtiçinden veya yurtdışından bağış ve satın alma yolu ile temin etmek, personel çalıştırmak, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları kiralayarak, alım-satım yaparak veya başka türlü çalıştırarak derneğe gelir temin etmek.

o) Dernek adı ve amacını simgeleyen amblem oluşturmak, bu amblemin dernek çalışmalarına katılacak kişilerin görev/ çalışma giysilerinde kullanılmasını sağlamak.

            p) Afet önleyici, koruyucu çalışmaları, afetten sonra kurtarma, geçici barınma ve afetzedelerin iaşe hizmetlerini mali-teknik ve idari açıdan desteklemek.

r) Derneğe gelir sağlamak üzere konser, balo, çay, kermes, müsamere, eğlence, yarışma, piyango, sergi, günler düzenlemek ve diğer gelir getirici faaliyetlerde bulunmak.

s) Derneğin amacını gerçekleştirmek için mer' i mevzuata uygun olarak ticari faaliyette bulunmak, şirket veya şirketler kurmak, kurulu şirketlere ortak olmak.

 

III- DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE5-DERNEK KURUCULARI LİSTESİ

 

 

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUMYERİ VE TARİHİ

TABİYETİ

MESLEĞİ

ADRESİ

Hasan İPEK

Murtaza

Karabük-1959

T.C.

Vali Yardımcısı

Mithatpaşa Cad. Uzay apt. 1202/15 Güzelyalı/İzmir

Ömer BAŞAR

Abdullah

Erzurum-Pasinler 1945

T.C.

Bay. ve İsk. Md.

Bayındırlık ve İskan Müdürü Loj. Bayraklı/İzmir

Faruk ÜNER

E. Necati

Diyarbakır-1953

T.C.

İl Sivil Sav.Md

172.Sok. No:27 D4 Basın sitesi/İzmir

Servet ECEMİŞ

Ali

Bereketli 1956

T.C.

İl Özel İdare Md.

Korutürk Mah. Bora Sok. Kaçmaz Apt. No:13 D2 Balçova/İzmir

Ülkü ÜÇEL

Mehmet Ali

İzmir 1947

T.C.

Ev Hanımı

1401/1 Sok. No:14/17 Alsancak/İzmir

S. Fatma DAYIOĞLU

Rıfat

İzmir 1950

T.C.

Ev Hanımı

1731 Sok. No:50 D1 Karşıyaka/İzmir

Ertuğrul TUGAY

Mehmet

Kars-Kağızman 1964

T.C.

Jeoloji Müh.

244 Sok. No:3/12 Hatay/İzmir

 

IV-ÜYE OLMA HAKKI:

 

MADDE 6- Derneğin iki çeşit üyesi vardır.Bunlar:

 

a) Asil Üyeler:Üye olmak için derneğe başvurup gerekli şartları yerine getirdikten sonra,ilgili Dernek Yönetim Kurulunca, derneğe üye olması karar altına alınan üyelerdir.

b) Fahri Üyeler: Derneğin amacı uğruna yararlı çalışmaları Dernek Yönetim Kurulunca tespit edilip,fahri üye olması kararlaştırılan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Fahri üyeler  seçme ,seçilme ve oy hakları olmayıp genel kurul çalışmalarına katılabilirler.Aidat ödemezler.

 

V-DERNEĞE ÜYELİK:

 

MADDE 7-Dernek Üyeliğine giriş:

 

Kanunlardaki özel düzenlemeler hariç, fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile     derneğe yararlı olabilecek  tüzel kişiler (şirket,vakıf,vb), derneğe üyelik başvurusunda bulunma  hakkına sahiptir

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip ve Dernekler Kanununa göre derneklere üye olmalarında sakınca bulunmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilerde derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir.

 

 Derneklere üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, derneğe yazılı olarak başvuruda bulunması gerekir. Dernek yönetim kurulu da dernek tüzüğünde belirtilen hükümler doğrultusunda üyelik başvurularını en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlayarak sonucunu başvuru sahibine bildirir.

 

 

MADDE  8-Üyeliğin Sona Ermesi:

Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, dernek aidatını belirtilen sürelerde ödemeyenler, yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, derneği zor durumlara düşürenler yönetim kurulunca üyelikleri silinir. Üyeliği sona eren üyenin derneğe ödediği aidatlar geri ödenmez, ancak, bu gibi kişilerin derneğe birikmiş borçları varsa tahsil edilir. Dernek malları üzerinde hiçbir hak ve iddiada bulunamazlar. Genel kurulda kendilerini savunma hakkı vardır.

 

MADDE 9-Üyelik Hakları:

 

Üyeler eşit haklara sahiptir ve her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir ve Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile istifa talebinde bulunur.Yönetim Kurulu istifa edenin üyelik kaydının kapatılmasına karar verir.Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.İstifa edenin yetkili kurallardan birine üye olması halinde,yerine yedek üyelerden birinci sıradaki görevi üstlenir.

 

MADDE 10-Üyelikten Çıkarma:

 

Dernekten çıkarılma Yönetim Kararı ile olur. Dernekten madde 11-g-h-i fıkralarından biri gereğince çıkarılan üyenin çıkartılma kararından sonraki ilk genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel Kurulda alınacak karar kesindir. Dernekten çıkartılan üye, derneğe olan bütün borçlarını Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı süre içinde öder. Üyelikten çıkan, üyelikleri düşen veya çıkarılan dernek malları üzerinde hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

 

MADDE 11-Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Nedenler:

 

a) Tüzüğün 7. maddesindeki şartları yitirmek,

 

b) Derneğin Genel Kurul kararlarına, amaçlarına, tüzük ve yönetmeliklerine aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunmak.

 

c) Dernek içinde her türlü siyasi, bölücü, bozguncu faaliyetlerde bulunmak.

 

d) Derneğin içinde veya dışında, ülke çıkarlarına aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunmak sahip olduğu yetkileri dini ve siyasi maksatlarda kullanmak.

 

e) Herhangi bir yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak.

 

f) Üyeliğe girişten sonra, üyeliğe girişe engel durumları bulunduğunun ortaya çıkması.

 

g) Komisyon çalışmalarında görevlendirdiği halde  bu hükümlülüğünü yerine getirmemek.

 

h) Aidat borçlarını ödememek durumlarında, üye dernekten ihraç edilir.

 

I) Üyelerin adres değişikliklerini en geç yedi (7) gün içinde bildirmesi zorunludur, bildirmeyenler Disiplin Kuruluna sevk edilir,üç kez tekrarı halinde üyelikten ihraç edilir.

 

MADDE 12-Tekrar Üye Kaydedilme:

 

a) Bir üye madde 11-h fıkrası haricindeki bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılırsa,bir daha derneğe üye kaydedilemez.Herhangi bir şekilde bile olsa durum tespit edildiğinde derhal üyeliği iptal edilir.

 

b) Madde 11-ı fıkrası gereği ihraç edilen üye, afet arama-kurtarma, çalışma tatbikat ve eğitimlerine ilişkin görevlerini yerine getireceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiği takdirde üyeliğe tekrar kabul edilir. Ancak görevlerini tekrar yerine getirmemesi durumunda bir ihtar yeterli olarak Yönetim Kurulunca üyelikten ihraç edilir, bir daha üye kaydedilemez.

 

VI DERNEK ORGANLARI:

 

MADDE 13-Derneğin Organları Şunlardır.

 

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu

 

VII-GENEL KURUL

 

 MADDE 14-  Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

 

MADDE 15 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

            9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            10-Derneğin vakıf kurması,

            11-Derneğin fesih edilmesi,

            12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

            13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

VIII-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

IX- GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

MADDE 16-Genel Kurul 2 yılda bir NİSAN ayı içinde, Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

                  

 

MADDE 17-Çağrı Usulü:

 

Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa 2. toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

 

Toplantı herhangi bir nedenle ertelenirse, bu durum nedenleri ile birlikte ilk ilanın yapıldığı gazetede üyelere duyurulur. İkinci toplantının, erteleme tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda açıklanan esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul bir defadan fazla geri bırakılmaz.

 

 

 

 

MADDE 18-Toplantı Yeri:

 

Dernek Genel Kurulu dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da yönetim kurulunca uygun görülen salonda yapılabilir.

 

MADDE 19-Toplantı Yeter Sayısı:

 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 20-Genel Kurulda Çoğunluk:

 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve çoğunlukla karar alınır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 21-Çoğunluk Tutanağı ve Açılış:

 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyeler resmi makamlarca kendilerine verilen kimlik belgesini göstererek toplantıya katılır. Toplantıya katılanlar yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurulu izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

MADDE 22-Toplantıda Görüşülecek Konular:

 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınması istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 23-Toplantının Yapılış Usulü:

 

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamada, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır. Divan başkanı, başkan vekili ile yazman tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

 

 X-KURULLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

MADDE 24 – Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

 

XI-YÖNETİM KURULU:

MADDE 25- Yönetim Kurulu, Genel Kurulda üyeler arasından gizli oy açık tasnif usulüne göre 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden seçilir. Asil üyeler kendi aralarından seçecekleri bir Başkan, Başkan Yardımcısı, Dernek Saymanı ve 2 (iki) iki üye ile Yönetim Kurulunu oluşturur. Yönetim Kurulu üyeliğinden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden yerine sırayla çağrılır.

 

 

MADDE 26-Yönetim Kurulunda Toplantı ve Çoğunluk:

Yönetim kurulu Başkanının veya özrü halinde başkan yardımcısının davetiyle her ay en az bir defa toplanır. Toplantı gün, saat, yer ve gündemi önceden kurul üyelerine bildirilir. Üyelerde 1/3'nün yazılı istemi doğrultusunda Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kurulca alınacak kararlar onaylı karar defterine geçirilir ve karara katılanlar altında belirtilerek imza ederler.Yönetim Kurulu Toplantılarına geçerli özrü olmaksızın üst üste dört defa gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.Yerine yedek listeden 1.sıradaki üye çağrılır.

 

 MADDE 27- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3- Derneğe gelir sağlamak amacıyla, çay kermes, balo, sergi, yemek, eğlenceler vs. düzenler.

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

            8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

            10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 

XII-YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 28-Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri Şunlardır:

 

a) Derneğin manevi kişiliğini ve birliğini temsil eder, bu sıfatla idare temsil görevlerini yerine getirir.

 

b) Gerekli durumlarda derneğe organlarına Başkanlık yapar.

 

c) Acil durumlarda tüzük hükümlerine uygun olarak ve yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde harcama yapar. İvedi durumlar ve harcama şekilleri bir iç yönetmelikle düzenlenir.

 

d) Gerektiğinde Yönetim Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırır.

 

e) Kendisinin herhangi bir nedenle bulunmadığı durumlarda, derneği Başkan Yardımcısı, oda yoksa Sekreter üye temsil eder.

 

f) Kanunların ve tüzüğün kendilerine yüklediği diğer görevleri yerine getirir.

 

MADDE 29-Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:

 

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalma nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılma- sından sonra üye tam sayısının yarısında da aşağıya düşerse, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından genel kurul bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde; dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, o yerin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak üyeler arasında seçeceği üç kişiyi,Genel Kurul'u bir ay içerisinde toplamakla görevlendirilir.

 

XIII-DENETLEME KURULU

 

MADDE 30-Genel Kurul tarafından gizili oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurulunun görev süresi 2 yıldır, yeniden seçilmek olanaklıdır.

 

MADDE 31-Çalışma Şekli:

 

Denetleme Kurulu üyeleri gerekli görürlerse aralarında işbirliği yapabilirler. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını, belgelerin geçerli olup olmadığını, gelirlerin gereken dikkatle toplanıp toplanmadığını denetler. Denetim sırasında görülen aksaklık veya alınması gerekli tedbirler konusunda Yönetim Kuruluna yazılı önerilerde bulunurlar. Bu Kurul 6 ayı  aşmayan aralıklarla denetlemelerde bulunur ve sonucu yönetim kuruluna yazıyla bildirir. Denetleme Kurulu yaptığı denetimlerle ilgili hazırladığı raporları, toplandığı zaman Genel Kurula sunar. Gerekli gördüğü durumlarda disiplin kuruluna sevk eder.

 

MADDE 32-Asil üyelerden birinin mazereti veya çekilmesi ile en çok oy alan yedek üye kurulda görev alır.

 

XIV-DİSİPLİN KURULU:

 

MADDE 33- Disiplin Kurulu, Genel Kurulda seçilen 3 asil,3 yedek üyeden oluşur. Kendi içinde bir başkan seçer. Disiplin Kurulu, Yönetim kurlu tarafından toplantıya çağrıldığında veya ayda bir toplanır.

 

MADDE 34- Disiplin kuruluna şikâyetler yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılır. Merkez Yönetim Kurulu, durumu Disiplin Kurulu Üyelerine bildirerek disiplin Kurulunu toplantıya çağırır. Disiplin Kurulu çalışmalarından genel kurula karşı sorumludur. Disiplin Kurulu kararlarına yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Disiplin Kurulu kararı kesindir.

 

 

 

 

MADDE 35 –Disiplin Kurulunun Görevleri:

a) Üyelerin yapmış olduğu davranışların, dernek amaçları ve ülke çıkarlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını kovuşturur, karara bağlar. Gerektiğinde ceza verir ve/veya dernek üyeliğinden çıkarmayı Yönetim Kuruluna teklif eder.

b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin Disiplin suçlarına ilişkin savunmalarını alır ve karara bağlar.

c) Yönetim kurulunun Göndermiş olduğu Disiplin Suçlarına ilişkin dosyaları inceleyerek karara bağlar.

d) Disiplin Kurulunun üyelere verebileceği cezalar şunlardır.

1.uyarma: İlgiliye davranışlarının uygunsuz görüldüğünün bir yazıyla bildirilmesidir.

 

2.dernekten geçici çıkarılma: Üyenin kazanmış olduğu tüm haklardan 12 aydan fazla olmamak koşulu ile yoksun bırakılması ve bununla ilgili 3. şahıslara duyurulması.

 

3.Üyelikten kesin çıkarılma: Üyeliğin, kazandırdığı tüm haklardan süresiz olarak yoksun kalınması için Yönetim Kuruluna görüş bildirir. Kesin çıkarma yönetim kurulu kararı ile olur

e) Suç işlenmediğine kanaat getirilirse buna göre işlem yapılır.

 

XV-DERNEK ŞUBESİ:

 

MADDE 36- Derneğin şubesi yoktur.

 

XVI- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 

 MADDE 37- Gelir kaynakları ve yardım Alma-Verme:

 

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

 

2017 yılı itibarıyla Derneğe giriş aidatı 20 (yirmi)TL’ dir. Üye aidatı aylık 2.50TL (iki lira elli kuruş),yıllık 30.00TL(otuz TL)’ dir. Üye aidatının miktarı Genel Kurulca  belirlenir.

a) Özel ve tüzel kişiler ile Devlet tarafından yapılacak bağışlar, para yardımları, ayni yardımlar,

b) Dernek yayınlarından elde edilecek gelirler,

c) Ders, kurs, konferans, sergi, yemek, gezi, müsamere, yarışma, piyango, kermes vb. gibi kaynaklardan elde edilecek gelirler ,

d) Dernek mal ve varlıklarından elde edilecek gelirler,

e) Kamu Kurumlarından yapılacak ayni ve maddi bağışlar,

f) Banka faizleri, Devlet Tahvili ve benzeri emtiadan elde edilecek gelirler,

g) Matbu kağıt, form, kitap, defterlerden elde edilecek gelirler,

h) Mer' i mevzuata uygun olarak kurulacak, ortak olunacak şirket ve şirketlerin geliri.

 

 

 

 

 

 

XVII- DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER *

MADDE 38 Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

XVIII- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ*

             Madde 39-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

Beyanname Verilmesi*

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

XIX-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

 MADDE 40- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

XX-DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 41- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İZMİR AFET DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

XXI-SON HÜKÜMLER

MADDE 42- Derneğin din ve siyaset, her türlü bölücü  ve yıkıcı ideolojilerle alakası yoktur. Dernek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olarak  teknolojik gelişme, yeniliklere açık, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışacak ve ırk, din, dil ve renk ayırt etmeksizin insanlığın hizmetinde olacaktır.

MADDE 43- Dernek, toplumumuzun tüm afetlere karşı kendini korumak  ve hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağı araç-gereç temini için gerekli girişimlerde bulunabilir.

MADDE 44- Bu tüzüğe bağlı olarak Dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve T.C. Yasaları, derneğimizin  bütün organları tarafından yasal hiyerarşik sıraya göre tatbik olunur.

 

MADDE 45- Tüzükte bulunmayan haller için; Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

Hava Durumu